Privātuma politika

1. Vispārīgie nosacījumi.
1.1. Mezus UAB (tālāk - "Uzņēmums") cienot savu klientu, ieskaitot vietnes https://www.visaslecas.lv (tālāk - "Vietne") apmeklētāju un pircēju (tālāk - "Klienti"), tiesības uz privātumu, uzņemas nodrošināt viņu personas datu aizsardzību, kā arī datu subjekta tiesību nodrošināšanu.
1.2. Šī privātuma politika reglamentē galvenos Uzņēmuma klientu personas datu vākšanas, kārtošanas un glabāšanas principus un kārtību.
1.3. Izmantojot Uzņēmuma Vietni vai pakalpojumus vai pērkot Uzņēmuma piedāvājamās preces, tādējādi sniedzot Uzņēmumam savus personas datus, Jūs piekrītat ar šīs Privātuma politikas nolikumiem (izņemot dēļ datu kārtošanas darbībām, kurām būs nepieciešama atsevišķa Jūsu piekrišana). Kad klienti reģistrējoties Vietnē Privātuma politiku atzīmē ar "ķeksīti, tiek uzskatīts, ka Klienti ir iepazinušies ar Privātuma politiku. Ar Privātuma politiku atkārtoti var iepazīties šajā adresē
1.4. Pārvaldot Jūsu personas datus mēs ievērojam 2016 gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes reglamenta nolikumus (ES) 2016/697 dēļ fizisko personu aizsardzības kārtojot personas datus, kā arī dēļ brīvas tādu datu kustības un ar kuru atzīstama par spēkā neesošu Direktīva 95/46/EB (tālāk - "Reglaments"), Latvijas Republikas personas datu aizsardzības likumu (tālāk - "PDAL"), Latvijas Republikas elektronisko sakaru likumu (tālāk - "ESL") un citus piemērojamos tiesas aktu nolikumus, kas reglamentē personas datu aizsardzību.

2. Privātuma politikā lietojamie jēdzieni.
2.1. Personas dati - jeb kāda informācija par fizisku personu, kuras identitāte ir noteikta vai kuras identitāti var noteikt (datu subjekts); fiziska persona, kuras identitāti var noteikt, ir persona, kuras identitāti tieši vai netieši var noteikt vispirms pēc identifikatora, piem., vārdu un uzvārdu, personas identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus un interneta identifikatoru vai pēc viena vai vairākiem tās fiziskās personas fiziskām, fizioloģiskām, ģenētiskām, psihiskām, ekonomiskām, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm.
2.2 Datu subjekts - fiziska persona - Uzņēmuma Klients (tajā starpā Vietnes apmeklētāji), kura personas datus vāc Uzņēmums.
2.3. Datu subjekta piekrišana - jeb kāda, brīvā vaļā dota, konkrēta un ne divdomīga, piemēroti informēta datu subjekta gribas izteikšana paziņojumā vai viennozīmīgās darbībās, ar kurām viņš piekrīt, ka tiktu kārtoti ar viņu saistītie personas dati.
2.4. Datu kārtošana - jeb kāda automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem ar personas datiem vai personas datu komplektiem izpildāma operācija vai operāciju secība, kā piemēram vākšana, ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, glabāšana, adaptēšana vai mainīšana, ieguve, iepazīšanās, lietošana, atklāšana pārsūtot, izplatot vai citā veidā radot iespēju tos izmantot, kā arī salīdzināšana vai apvienošana ar citiem datiem, ierobežošana, izdzēšana vai iznīcināšana.
2.5. Datu pārvaldītājs - fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita institūcija, kura Datu pārvaldītāja vārdā kārto personas datus.
2.6. Datu pārvaldītājs - Mezus UAB pēc LR likumiem dibināts uzņēmums, uzņēmuma kods 306128561, faktiskā adrese J. Jasinskio g. 4-15, Viļņa.
2.7. Sīkfails (angļu - cookie) - neliela teksta informācijas daļiņa, kura automātiski veidojama pārlūkojot Vietni un ir glabājama Jūsu datorā vai citā ierīcē.
2.8. Tiešā tirgdarbība - darbība, paredzēta pa pastu, telefonu vai citu tiešo veidu piedāvāt personām preces vai pakalpojumus un (vai) jautāt viņu viedokļus par piedāvājamām precēm vai pakalpojumiem.

3. Kādus Jūsu personas datus mēs vācam?
3.1. Uzņēmums vāc un tālāk kārto šos Jūsu personas datus, kurus Jūs paši iesniedzat reģistrējoties, pasūtot pakalpojumus un (vai) pērkot preces Vietnē vai pasūtot pakalpojumus citā veidā: vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, telefona numuru, personas kodu, dzimšanas datumu, datus, saistītus ar pakalpojumu sniegšanu, pasūtījuma detaļas, kontu numurus, maksājuma detaļas, informāciju par piekrišanu vai nepiekrišanu dēļ personas datu kārtošanas tiešās tirgdarbības mērķiem, paroles un jeb kādus citus datus, kurus Jūs iesniedzat papildus savā iniciatīvā reģistrējoties, pasūtot pakalpojumus un (vai) pērkot preces. Jūsu personas dati tiek glabāti Uzņēmumā mūsu sadarbības laika posmā un 10 (desmit) gadus pēc mūsu sadarbības beigām.
3.2 Savācot Jūsu personas datus kurus Jūs netieši iesniedzāt reģistrējoties, pasūtot pakalpojumus un (vai) pērkot preces Vietnē, Uzņēmums arī turpmāk kārto, t.i., šie dati tiek automātiski savākti no Jūsu lietojamā datora un (vai) mobilās ierīces, Jums ielogojoties Vietnē: ielogošanās IP adreses un laiki, lietotāja izmantojamā pārlūkprogramma un tās versija, vietnes, kuras apmeklējāt pirms nokļūšanas mūsu Vietnē, dati par pakalpojumu lietošanu un tml.. Šos datus glabā Uzņēmums mūsu sadarbības laika posmā un atkarībā no datiem, līdz vienam gadam no šī laika posma beigām. Šie dati var būt glabājami ilgāku laiku, ja ir citi tiesiski iemesli tādam glabāšanas termiņam

4. Kādiem mērķiem tiek kārtoti Jūsu personas dati?
4.1. Uzņēmums kārto augstāk norādītus Jūsu personas datus šādiem datu kārtošanas mērķiem: Uzņēmuma klientu identificēšanai informācijas sistēmās, reģistrējoties Vietnē un ielogojoties savā kontā, pakalpojumu un/vai preču pirkšanas apstrādei un administrēšanai, ar pakalpojumu pasūtījumu saistīto grāmatvedības dokumentu administrēšanai, sazināšanai ar Jums, saskaņoto saistību izpildei, tiešās tirgdarbības mērķiem ( tikai ar datu subjektu iepriekšēju piekrišanu).

5. Kā tiek kārtoti Jūsu personas dati?
5.1. Uzņēmums nodrošina, ka Jūsu personas dati būs: kārtojami tiesiskā, godīgā un skaidrā veidā, vācami noteiktiem, skaidri definētiem kā arī tiesiskiem mērķiem un tālāk netiek kārtoti ar tiem mērķiem nesavienojamā veidā, adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kuri ir nepieciešami augstāk nosauktiem mērķiem, dēļ kuriem tie kārtojami, precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunojami, kārtojami tādā veidā, kad pielietojot atbilstošus līdzekļus tiktu nodrošināta piemērota personas datu drošība, ieskaitot drošību pret Datu kārtošanu bez atļaujas vai netiesiskas Datu kārtošanas un netīšanas zaudēšanas, iznīcināšanas vai bojāšanas.

6. Jūsu kā datu subjekta tiesības.
6.1. Jums ir šīs zemāk norādītās datu subjekta tiesības, kuras mēs realizēsim, saņemot no Jums lūgumu (uz e-pastu labas@visaslecas.lv; pa pastu uz adresi J. Jasinskio g. 4-15, Viļņa) piemēroti apstiprinot savu identitāti:
6.1.1. iepazīties ar saviem personas datiem un kā tie kārtojami,
6.1.2. pieprasīt izlabot nekorektus ar Jums saistītus personas datus,
6.1.3. pieprasīt papildināt nepilnīgus Jūsu personas datus,
6.1.4. pieprasīt, lai Uzņēmums izdzēš ar Jums saistītus personas datus, ja:
6.1.5. vairs nav nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi dēļ kuriem tie tika vākti vai citādi kārojami;
6.1.6. Jūs atceļat piekrišanu un nav nekāda tiesiska iemesla kārtot Jūsu personas datus;
6.1.7. personas dati tika kārtoti netiesiski;
6.1.8. un citiem Reglamentā noteiktiem principiem;
6.1.9. pieprasīt, lai Uzņēmums ierobežotu Jūsu personas datu kārtošanu;
6.1.10. saņemt ar Jums saistītus personas datus, kurus Jūs iesniedzāt Uzņēmumam sistematizētā, ierasti lietojamā un datora pārlasāmā formātā (tā pat ir tiesības palūgt Uzņēmumu pārcelt Jūsu personas datus citam datu pārvaldītājam);
6.1.11. nepiekrist, ka ar Jums saistītie personas dati būtu kārtojami (piem., dēļ tiešās tirgdarbības).
6.2. Informējam, ka Jūs, uzskatot, ka Jūsu, kā datu subjekta tiesības ir pārkāptas, variet iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Plašāku informāciju par Datu valsts inspekciju un sūdzību izskatīšanu variet atrast šeit: http://www.dvi.gov.lv/
6.3. Vairāk par datu subjekta tiesībām atradīsiet

7. Personas datu kārtošana tiešās tirgdarbības mērķiem.
7.1. Mēs Jums sūtīsim Uzņēmuma jaunuma vēstules uz e-pastu un / vai jautāsim dēļ esošo pakalpojumu kvalitātes, tikai pēc Jūsu iepriekšējas piekrišanas un vadoties pēc Reglamenta nolikumiem.
7.2. Šie Jūsu personas dati tiek kārtoti tiešās tirgdarbības mērķiem: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, adrese, dzimšanas datums, pasūtījuma detaļas, dati saistīti ar pakalpojumu sniegšanu.
7.3. Jūsu personas dati tiešās tirgdarbības mērķiem tiek glabāti līdz Jūsu iesniegtas atteikšanās saņemt tiešās tirgdarbības ziņojumus.

8. Kam sniedzami Jūsu personas dati?
8.1. Uzņēmuma darbinieku pieeja pie Jūsu personas datiem tiek sniegta tikai tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams pienākumu izpildē un tikai tad, kad darbinieks uzņemas ieverot konfidencialitātes prasības.
8.2. Ar Jūsu piekrišanu Uzņēmums var iesniegt Jūsu personas datus citām trešajām personām: tiesībaizsardzības iestādēm, ja tam ir tiesisks iemesls, atbildot uz oficiāliem valsts iestāžu un tiesas lūgumiem, bet iepriekš pārliecinoties par šo lūgumu likumību. Datu apstrādātājiem, kuri Uzņēmumam sniedz pakalpojumus un kārto Jūsu personas datus Uzņēmuma vārdā un Uzņēmuma vai Jūsu labā. Uzņēmuma datu apstrādātāju sarakstu atradīsiet Personas datu pārvaldītāju valsts reģistrā, kurš tiek sludināts www.dvi.gov.lv.
8.3. Mēs sadarbojamies tikai ar tiem datu apstrādātājiem, kuri nodrošina, ka piemēroti tehniski un organizatoriski līdzekļi tiktu realizēti tādā veidā, lai datu apstrādāšana atbilstu Reglamenta prasībām un tiktu nodrošināta Jūsu, kā datu subjekta tiesību aizsardzība.
8.4. Uzsveram, ka augstāk norādītajiem datu apstrādātājiem ir tiesības kārtot Jūšu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem.
8.5. Datu apstrādātājs nevar sadarboties ar citu datu apstrādātāju bez iepriekšējas konkrētas vai vispārējas rakstiskas Uzņēmuma atļaujas.
8.6. Jūsu personas dati dēļ atbilstošiem, Jums sniedzamiem pakalpojumiem, var tikt sniegti citām valstīm (ieskaitot trešās valstis), bet tikai ar Jūsu piekrišanu.

9. Lietojamie sīkfaili.
9.1. Tiecoties nodrošināt Jums iespēju ērtāk un efektīvāk pārlūkot Vietni kā arī sniegt Jums noderīgus piedāvājumus, Vietnē lietojam šos Sīkfailus:

Sīkfaila nosaukums Apraksts Izveidošanas brīdis Derīguma termiņš Lietojamie dati
PHPSESSID Standarta sīkfails lietojams patērētāja sesijas uzturēšanai. Ieejot lapā Līdz interneta vietnes loga aizvēršanai. Unikāls identifikators
unikāls burtu un skaitļu salikums Piem. c89b1bffcb08ec0c354baae160ce5565. Sīkfails izmantojams šifrētai patērētāja sesijas informācijas glabāšanai un el. komercijas pakalpojuma sniegšanai. Ieejot lapā Līdz patērētāja "Izlogošanās" vai 2 nedēļas Unikāls identifikators
_utma, _utmb, _utmc Novērošanas sīkfaili no Google Analytics. Informācija uz serveri sūtāma anonīmi. Sīkfaili identificē unikālus apmeklētājus un vēro patērētāju sesijas. Plašāku informāciju skatīt Google vietnē. Pirmo reizi ieejot lapā Atbilstoši 30 min., 6 mēn., 2 gadus Statistisks uzskaites rezultāts. Skaitītāja uzskaite veicama caur „Google Analytics“.
_utmz Novērošanas sīkfaili no Google Analytics. Informācija uz serveri sūtāma anonīmi. Pirmo reizi ieejot lapā Līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai Statistisks uzskaites rezultāts. Skaitītāja uzskaite veicama caur „Google Analytics“.
_form_[vesels skaitlis]_ Sīkfails izmantojams vietnes dinamiskās informācijas vai aptauju pasniegšanai patērētājiem, kas nodrošina, lai patērētājam pasniegtā informācija vai aptauja tiktu parādīta ierobežotā daudzumā Dinamiskās veidlapas ar informāciju vai aptaujas parādīšanās laikā 1 gads Datums un laiks
ac_enable_tracking Apzīmē ieslēgtu vai izslēgtu patērētāju pārlūkošanas pieredzes un informācijas vākšanas iespēju, tiecoties salīdzināt un uzlabot pārlūkošanas ieradumus. Pirmo reizi ieejot lapā 1 mēnesis 0 vai 1
cmp66207412 Izmantojams statistikas datu veidošanai, kā apmeklētājs lieto vietni. Pirmo reizi ieejot lapā 29 dienas Statistikas uzskaites rezultāts.
__cfduid Lietojams satura tīklā Cloudflare, tiecoties noteikt uzticamu tīmekļa plūsmu. Ieejot lapā 1 gads Statistikas uzskaites rezultāts.
_dc_gtm_UA-10157979-1 Sīkfails vāc informāciju par patērētāju uzvedību vietnē un ir lietojams piedāvājumu optimizēšanai un pasniegšanai citās vietnēs. Ieejot lapā 8 h Unikāls identifikators. Statistikas uzskaites rezultāts.
_ga Reģistrējams unikāls ID, kurš lietojams statistikas datu veidošanai, kā patērētājs lieto vietni. Pirmo reizi ieejot lapā 2 gadi Unikāls identifikators
_gid Reģistrējams unikāls ID, kurš lietojams statistikas datu veidošanai, kā patērētājs lieto vietni. Ieejot lapā Līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai Unikāls identifikators
_gat Lietojams Google Analytics vaicājumu ātruma palielināšanai. Ieejot lapā Līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai Unikāls identifikators
_gat_UA-10157979-1 Sīkfails vāc informāciju par patērētāju uzvedību vietnē un ir lietojams tiecoties atšķirt unikālus patērētājus, piešķirot viņiem unikālu identifikatoru (ID). Ieejot lapā 8 h Unikāls identifikators
ads/ga-audiences Lieto "Google AdWords", lai atkārtoti iesaistītu apmeklētājus, kuri visticamāk konvertēsies par klientiem, ņemot vērā apmeklētāju interneta uzvedību vietnēs. Ieejot lapā Līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai Unikāls identifikators
collect Lietojams datu sūtīšanai Google Analytics par apmeklētāja ierīci un uzvedību. Vēro apmeklētāju ierīcēs un tirgdarbības kanālos. Ieejot lapā Līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai Statistikas uzskaites rezultāts.
fr Lieto Facebook, lai pasniegtu reklāmas produktu sēriju. Pirmo reizi ieejot lapā 3 mēnešus Unikāls identifikators
IDE Lieto Google DoubleClick, vēloties piereģistrēt un paziņot par vietnes patērētāju rīcībām, kad piespiežama viena redzama reklāma no reklamētāju sludinājumiem, tiecoties novērtēt sludinājuma efektivitāti un pasniegt patērētājam precīzus sludinājumus. Pirmo reizi ieejot lapā 1 gads Unikāls identifikators
tr Lieto Facebook, lai pasniegtu reklāmas produktu sēriju. Ieejot lapā Līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai Unikāls identifikators
test_cookie Lietojama pārbaudei, vai patērētāja pārlūkprogramma atbalsta sīkfailus. Ieejot lapā Līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai Nav lietojami

 

10. Vietnē sniedzamās saīsnes.
10.1. Vietnē būs pasniegtas saīsnes uz trešo valstu interneta vietnēm, uz tiesas aktiem kā arī uz sociālajiem tīkliem. Uzsveram, ka trešo valstu vietnēm, kuru saīsnes pasniegtas Vietnē, tiek piemērotas šo vietņu privātuma politikas un Uzņēmums neapņemas atbildību par šo vietņu pasniegtās informācijas saturu, viņu darbībām, kā arī viņu privātuma politikas nolikumiem.