Nosacījumi un noteikumi

1. Vispārīgie nosacījumi

1. Interneta veikala (turpmāk – Veikals) noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir spēkā Klientam, izveidojot pasūtījumu šajā interneta Veikalā.
2. Klientam nav tiesības iesniegt pasūtījumu, ja viņš nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt tiem, ja pirms preču pasūtīšanas viņš apliecina, ka šiem Noteikumiem piekrīt, liekot atbilstošu atzīmi noformējot pasūtījumu. Klients piekrīt tam, ka, ja viņš atzīmēja savu piekrišanu Noteikumiem noformējot pirmo pasūtījumu, veicot nākamos pirkumus tas tiks atzīmēts automātiski. Gadījumos, kad Klients daļēji vai pilnībā nepiekrīt Noteikumiem, viņam jāatsakās no pasūtījuma iesniegšanas elektroniskā veidā, pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies un bez iebildumiem pieņem visus Veikala Noteikumus.
3. Veikals tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Klients, neievērojot visas viņam dotās rekomendācijas un paša saistības, neiepazinās ar Veikala Noteikumiem, kaut gan tāda iespēja viņam bija sniegta.
4. Veikalam ir tiesības koriģēt Noteikumus tikai tajos gadījumos, ja tam ir nopietns iemesls, kā arī jānorāda noteikumu spēkā stāšanās datums, kurš nevar būt īsāks par 7 dienām no ievietošanas datuma interneta veikalā. Līdz izmaiņu stāšanās spēkā datuma, Klienta iesniegtie pasūtījumi tiek realizēti pēc agrākiem Noteikumiem.


3. Pasūtījuma iesniegšanas kartība un nosacījumi

1. Klients apmeklējot interneta Veikalu izvēlas viņam nepieciešamās preces. Viņa izvēles pamatā tiek noformēts preču pasūtījums.
2. Izvēloties preces Klients apstiprina, ka viņam ir pietiekoši kompetences izvēlēties viņam piemērotu īpašību preces.
3. Noformējot preču pasūtījumu, Klientam ir jāievada dati, kuri ir nepieciešami izvēlēto preču piegādei: savu vārdu, uzvārdu, adresi uz kuru tiks piegādātas preces, tālruņa numurs un papildinformācija, kura var būt svarīga izvēlēto preču piegādei un rēķina izrakstīšanai. Veikals apliecina, ka Klienta sniegtie dati tiks izmantoti tikai preces pārdošanas un piegādes mērķim, kā arī rēķinu izrakstīšanai, nepārkāpjot valsts, kurā reģistrēts uzņēmums, tiesisko aktu prasības personas datu aizsardzībai.
4. Klientam ir jāizvēlas viens no iespējamajiem norēķinu veidiem Veikalā. Vienlaicīgi var būt izvēlēts viens no Veikala piedāvātajiem piegādes veidiem. Ar to Klients apliecina, ka izvēlētajā vai noteiktajā laikā viņš piekrīt atrasties pasūtījumā norādītajā adresē, vai arī tur atradīsies viņa pārstāvis, kurš varēs pieņemt piegādātās preces.
5. Pēc Klienta pasūtījuma apstiprināšanas pasūtījums tiek nosūtīts uz Veikalu. Pasūtījums tiek uzskatīts par apstiprinātu, kad to saņem Veikals. Pasūtījums tiek uzskatīts par realizējamu tikai no tā brīža, kad Veikals saņem apstiprinājumu par maksājuma saņemšanu no institūcijas, kuru pasūtījuma apmaksai izvēlējās Klients.
6. Kad Klients apstiprina pasūtījumu, Veikala sistēma automātiski nosūt Klientam elektronisku vēstuli par saņemto pasūtījumu. Pasūtījuma izpildīšana tiks uzsākta pēc Klienta apmaksas saņemšanas. Ja apmaksa nav saņemta 7 darba dienu laikā, pasūtījums tiek anulēts.
7. Klienta iesniegtais pasūtījums tiek uzglabāts Veikala datu bāzē.
8. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients, apstiprinot pasūtījumu, ir iepazinies un bez iebildumiem pieņem visus Veikala Noteikumus, kā arī visus citus noteikumus, kas norādīti pie pasūtījuma.
9. Kad Klients griežas uz veikala norādītajiem apkalpošanas kontaktiem izsakot vēlmi atcelt Pasūtījumu, pasūtījums tiek atcelts iespējami īsākā laikā.


4. Garantijas un preču cenu noteikšana

1. Katras preces īpašības kopumā tiek norādītas pie katras Veikalā esošās preces.
2. Veikals norāda un Klients apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar to, ka preces, kuras atrodas Veikalā, ar savu krāsu, formu vai citiem parametriem var atšķirties no reālā preces lieluma, formas vai krāsas dēļ Klienta izmantojamā tehniskā aprīkojuma (piem., monitora) īpatnībām.
3. Iesniedzot pasūtījumu Veikalā elektroniskā veidā, Klients par precēm apņemas maksāt cenu, kāda ir norādīta pasūtījumā.
4. Cenas Veikalā un pasūtījumā tiek norādītas ar Pievienotas vērtības nodokli (PVN).
5. Veikals pārdod preces, kas atbilst pasūtījumā paredzētiem nosacījumiem. Gadījumos, kad Klientam nodotās preces neatbilst noteiktām, pasūtījumā norādītām prasībām, Klients piekrīt vispirms nekavējoties paziņot par to Veikalam uz e-pastu vai citiem norādītajiem kontaktiem, un Veikals apņemas izdarīt visu iespējamo, lai novērstu esošos trūkumus, ja tādi trūkumi radās Veikala vainas dēļ.
6. Veikala saistības:
6.1. Veikals apņemas pārdot preces ar labu derīguma termiņu.
6.2. Veikals apņemas preces nodot piemērotā kvalitātē un atbilstošas pasūtījumā paredzētajām prasībām.
6.3. Veikals apņemas piegādāt Klientam pasūtījumā norādīto preču daudzumu. Veikals nav atbildīgs tajos gadījumos, ja piegādāto preču daudzums nav precīzs dēļ Klienta nepareizi norādītiem datiem pasūtījumā.
6.4. Veikals visos gadījumos piegādā Klientam preču sortimentu, kas atbilst Pasūtījumā paredzētajiem kritērijiem.
6.5. Tajos gadījumos, kad pasūtījumā ir paredzēts noteikts preču komplekts, Veikals apņemas iesniegt visas komplektā ietilpstošās preces.
6.6. Preces tiek piegādātas iepakotas, ievērojot to īpatnības un nodrošinot, lai preces būtu piemērotas lietošanai.
6.7. Veikals apņemas pieņemt brāķētas preces un samainīt tās pret kvalitatīvām. Ja Veikalam nav līdzīgas preces, Veikals par brāķētajām precēm Klientam atgriež naudu .
6.8. Klientam ir tiesības kvalitatīvas preces bez paskaidrojuma atgriezt 30 dienu laikā no to iegādes. Šajā gadījumā transporta izdevumus apmaksā Klients. Atgriežamās preces nedrīkst būt bojātas, lietotas, tām jābūt piemērotām atkārtotai pārdošanai, oriģinālā iepakojumā un savādāk jāatbilst pirkšanas laikā esošajam stāvoklim.
6.9. Klients apmaksā tiešos preču atgriešanas izdevumus (preču sūtīšanas izdevumus), papildus izdevumus, kas radušies dēļ sūtīšanas veida izvēles, kad klients izvēlas ne lētāko un vienkāršāko Veikala piedāvāto veidu un preču atgriešanas izdevumus, ja dēļ savām īpatnībām nevar tikt sūtītas ar parastu pasta sūtījumu.
6.10. Preču atgriešana nav spēkā sapakotām Precēm, kuras tika izpakotas pēc piegādes un kuras nav piemērotas atgriešanai dēļ veselības drošības un higiēnas iemesliem.
6.11. Preču atgriešana netiek piemērota Precēm, kas ražotas pēc speciāliem Klienta norādījumiem, kuras tiek ražotas ievērojot Klienta personīgo izvēli vai norādījumus kā arī Preces, kuras skaidri piemērotas Klienta personiskajām vajadzībām.
6.12. Veikals apņemas nekavējoties, ne vēlāk kā 14 darba dienās no Klienta paziņojuma saņemšanas par preču atteikšanos, atgriezt visus veiktos maksājumus, ieskaitot preču piegādes izdevumus, izņemot gadījumus, kas norādīti 6.9. punktā. Veikals veic naudas atgriešanu tādā pašā veidā, kā apmaksāja Klients, izņemot tos gadījumus, kad Klients vēlas citu atgriešanas veidu, kas nepieprasīs no viņa nekādus papildizdevumus.
6.13. Ja Klients ir saņēmis preces ar defektiem viņam ir tiesības iesniegt pretenziju, jo Veikals apņemas noteiktu atbildību par pārdodamajām precēm.
6.14. Pretenzija ir jāiesniedz rakstiski, sūtot uz zemāk noteikumos norādīto e-pastu. Pretenzija tiks izskatīta 14 dienās no atgriezto preču saņemšanas.
6.15. Klientam atsakoties no precēm, Klients var pieprasīt samainīt preces pret jaunām, samazināt cenu vai atgriezt naudu, bet tikai tajā gadījumā, kad defekts ir redzams, izņemot tos gadījumus, kad Veikals var ātri samainīt preces pret jaunām, bez defektiem.


5. Apmaksas kārtība un termiņi

1. Klients par precēm norēķinās ar vienu no Veikalā, pasūtījuma laikā norādītajiem apmaksas veidiem.
2. Gadījumā, ja klients izvēlējās vienu no apmaksas veidiem internetā, viņš apņemas par norādītajām precēm samaksāt nekavējoties, pretējā gadījumā viņam tiek atņemtas tiesības izteikt pretenzijas, attiecībā uz preču piegādes termiņu pārkāpšanu, jo pēc Klienta pasūtījuma preču sūtījums tiek gatavots noformēšanai tikai pēc Veikala apmaksas saņemšanas par precēm.
3. Elektroniskais rēķins par Pasūtījumu noformējams un nosūtāms Klientam uz Klienta reģistrācijas laikā norādīto elektronisko pastu, bet tikai tad, kad Veikals izsūt Pasūtījumu. Lejuplādēt elektronisko rēķinu Klients var arī pieslēdzoties pie sava konta Veikalā un pārskatot Pasūtījuma detalizāciju.


6. Preču izsūtīšana un piegāde

1. Klients, pasūtot preces, apņemas norādīt preču piegādes vietu.
2. Klients apņemas pieņemt pasūtītās preces. Ja Klients ir norādījis kļūdainu piegādes adresi viņš apņemas atbildību par papildus sūtīšanas izmaksām
3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.
4. Ja pie preces tiek norādīts preces atlikums Pārdevēja noliktavā, tad šī ir orientācijas preču atlikuma informācija, kura var izmainīties pasūtījuma veikšanas laikā un šī informācija negarantē, ka pasūtījuma realizēšanas laikā prece tiešām būs Pārdevēja noliktavā. Ja preču atlikums noliktavā nav pietiekams, Klientam preces aprakstā tiek norādīts vidējais preces izsūtīšanas laiks.
5. Veikalā pie katras preces tiek norādīta informācija par preču daudzumiem un saņemšanas termiņiem. Ja pasūtījumu veido vairākas preces, no kurām daļa tajā brīdī pietrūkst, Klients tiek informēts par trūkstošo preču saņemšanas termiņiem un aktuālām kavēšanām.
6. Piegādes termiņš tiek norādīts pasūtījumā un rēķināms no pasūtīšanas dienas. Ja preces ir noliktavā, pasūtījums tiks sagatavots 1 darba dienas laikā (vai pēc apmaksas saņemšanas, ja izvēlēta priekšapmaksa). Ja preču saņemšanas termiņš tiek norādīts 1-2 vai 2-5 darba dienas, preces mums ir jāatved no piegādātāja vai ražotāja, bet ja norādītais realizācijas termiņš norādīts 14-21 darba diena, nozīmē, ka preces tiek ražotas.
7. Veikals neatbild par pasūtījumu piegādes kavēšanos kurjeru dienesta vainas dēļ vai dēļ Klienta kļūdaini norādītās adreses.
8. Preču piegādes laikā, blakus kurjera vai pasta darbiniekam, Klientam ir tiesības pārbaudīt vai sūtījums nebija atvērts, vai bojāts piegādes laikā. Ja iepakojums bijis atvērts vai bojāts transportēšanas laikā, Klientam kopā ar kurjeru vai pasta darbinieku ir jāsaraksta akts kā arī uz e-pastu jāinformē Veikals.
9. Preču piegādes (transportēšanas) maksa tiek aprēķināta pēc preču svara un piegādes vietas. Maksa tiek automātiski aprēķināta veicot pasūtījumu un redzama pirms pasūtījuma apstiprināšanas.


7. Komentāru ievietošana

1. Visus noteikumus par komentāru ievietošanu pie Precēm nosaka un to ievērošanu kontrolē Veikals. Jebkāda komentāra ievietošana Veikalā automātiski nozīme piekrišanu visiem komentāru ievietošanas noteiktajiem noteikumiem.
2. Veikalam visos gadījumos ir tiesības dzēst komentārus, kas pārkāpj valsts, kurā reģistrēts uzņēmums likumdošanu, citu personu tiesības, kā arī komentāru ievietošanas noteikumus. Veikalam ir tiesības dzēst jeb kurus komentārus, kas ievietoti pie Preču komentāriem.
3. Katra persona, kas ievieto savu komentāru Veikalā, apliecina, kas šis viņa komentārs nepārkāpj un nepārkāps trešo personu tiesības un pieņem atbildību par savām darbībām, kas var pārkāpt augstākminēto apliecinājumu.


8. Nobeiguma nolikumi

1. Visi ziņojumi Veikalam ir jāiesniedz uz kontaktu lapā norādītajiem rekvizītiem vai arī speciāli izstrādātās veidlapās.
2. Šie noteikumi ir sastādīti vadoties pēc valsts, kurā reģistrēts uzņēmums likumdošanas.
3. Attiecībām, kas rodas uz šo noteikumu pamata, tiek pielietota valsts, kurā reģistrēts uzņēmums tiesības.
4. Visas domstarpības, kas rodas sakarā ar šo noteikumu izpildīšanu, tiek atrisinātas pārrunu ceļā. Ja domstarpības neizdodas atrisināt pārrunu veidā, tās tiek risinātas valsts, kurā reģistrēts uzņēmums likumdošanas kārtībā.


9. Uzņēmuma adrese un klientu apkalpošanas kontakti

9.1. Biroja adrese:
Mezus UAB
J. Jasinskio g. 4-15
LT-01112 Viļņa
Uzņēmuma kods: 306128561
PVN maksātāja kods: LT100015207913

9.2. Klientu apkalpošanas kontakti:
Konsultācijas darba dienās no plkst. 09:00-17:00
Tel.: +371 63 588 829
E-pasts: labas@visaslecas.lv